ศลโกสุม ส. . “กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาสู่ความสำเร็จ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 10-17, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/245306.