อนันต์นาวี ภ., และ ประวัติรุ่งเรือง ส. . . “การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความยั่งยืน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 76-88, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/245312.