ศรีสว่าง ส. . ., และ พานิช ถ. . “ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 183-92, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/247296.