จุฑามาศ ป. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาสะอุ้ง ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 110-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/247654.