โยศรีคุณ น. . “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 46-54, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/247752.