สุภาพจน์ ณ. “การพัฒนาการรู้จักตนเองด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 79-91, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/249125.