สุทธินนท์ จ. “การทับศัพท์คำยืมภาษาอังกฤษสองพยางค์ในข้อความโฆษณาสินค้าของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในประเทศไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 34-44, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/249540.