ถาปินตา เ. “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสินค้าแปรรูปเกษตรยาหม่องเสลดพังพอน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 70-78, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/252575.