วงษ์กำภู เ., จารุจิตติพันธ์ พ. . ., และ อวเกียรติ ส. . “แนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาล”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 148-59, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/254427.