เบ็ญจาธิกุล ว., จันทร์นิยม ศ., และ บุษบาบาน เ. “แนวทางแก้ปัญหาการใช้มาตรการกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 160-72, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/255782.