วงษ์พระจันทร์ ณ., และ นิลาภรณ์กุล น. . “ปัจจัยด้านกระบวนการและการบริหารจัดการงบประมาณ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกองทัพอากาศไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 60-69, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/256812.