จุฑามาศ ป. “การจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานองค์กรเอกชน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 99-111, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/258214.