อวยพร เ. . ., ไสยวรรณ อ. . ., และ สุขสำราญ จ. “ผลของการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติที่มีต่อพฤติกรรมความเชื่อมั่น ในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) จังหวัดนนทบุรี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 56-63, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/260640.