ขาววิราช ณ., ไสยวรรณ อ., และ สุขสำราญ จ. “การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมกลางแจ้งแบบร่วมมือโรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 23-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/260808.