เฉียน จ., และ มีสอน ป. . “การศึกษาเพื่อการเรียนรู้แนวเพลงยอดนิยมโดยใช้ทักษะของเดวีส์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันศิลปะต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 13-22, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/263175.