จันทร ป. ., เศวตคชกุล โ. ., และ อุทัยเสน ช. . “การพัฒนารูปแบบการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำกัด”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 71-79, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/263987.