ภิรมย์อ้น . พ., เจริญอาภรณ์วัฒนา ป., และ ชูชื่น ร. “ตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 112-7, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/264766.