กลิ่นทอง เ. ., ธรรมชาลัย อ. . ., และ ธนาบวรพาณิชย์ ณ. “แนวทางการจัดการการให้บริการผู้สูงอายุติดเตียงในประเทศไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 21-37, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/266206.