[1]
ตาปราบภ. and คล้ายมงคลย. 2018. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระพีชคณิตของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา A STUDY OF CONDITION OF ALGEBRA INSTRUCTION OF ELEMENTARY MATH TEACHERS. An Online Journal of Education. 11, 4 (Dec. 2018), 501-516.