[1]
ทัพมาลีพ. and มาดิลกโกวิทจ. 2018. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF LEISURE TIME USE AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO DEVELOP LIFE SKILLS. An Online Journal of Education. 11, 4 (Dec. 2018), 531-541.