[1]
รอดสถิตย์ส. and ปทุมเจริญวัฒนาว. 2018. ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน FACTORS PROMOTING LIFELONG LEARNING IN URBAN COMMUNITIES USING THE COLLABORATION AMONG FAMILIES TEMPLES AND SCHOOLS. An Online Journal of Education. 11, 4 (Dec. 2018), 542-555.