[1]
ตั้งพินิจการเ. and โหมดหิรัญป. 2018. ผลของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วรรณกรรม ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย EFFECTS OF CRITICAL READING INSTRUCTION USING LITERATURE ON CRITICAL READING ABILITY OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS. An Online Journal of Education. 11, 4 (Dec. 2018), 610-623.