[1]
อิทธิพงศ์จ. and อุสาโหช. 2018. แนวทางการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษาในกรุงเทพมหานคร Guidelines for Management of the English Program in Private Kindergartens, Bangkok Metropolis. An Online Journal of Education. 11, 4 (Dec. 2018), 637-652.