[1]
เสนีวงศ์ ณ อยุธยาผ. and วิเศษศิริป. 2018. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและชายขอบ Guidelines for school management to create the global citizenship of school under the secondary education service area in urban and border. An Online Journal of Education. 11, 4 (Dec. 2018), 667-678.