[1]
เกตุเอี่ยมศ. and กุโลภาสธ. 2018. การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา PROFESIONAL PRACTICUM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF THE HIGHER EDUCATION INSTISUTIONS BASED ON THE PROFESSIONAL STANDARDS OF THE TEACHERS’ COUNCIL OF THAILAND. An Online Journal of Education. 11, 4 (Dec. 2018), 679-696.