[1]
ไทยเจริญเ. and แกมเกตุว. 2018. การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ วิชาชีววิทยาของนิสิตฝึกสอน A DEVELOPMENT OF THREE – TIER DIAGNOSTIC TESTS BASED ON MISCONCEPTIONS IN BIOLOGY OF PRE – SERVICE TEACHERS. An Online Journal of Education. 11, 4 (Dec. 2018), 761-776.