[1]
พิทยะภัทร์ร. and สุเมตติกุลป. 2018. การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok. An Online Journal of Education. 11, 4 (Dec. 2018), 847-861.