[1]
ผลพลก. and ชูประวัติเ. 2019. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดกระซ้าขาวตามมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน. An Online Journal of Education. 14, 2 (Dec. 2019), OJED1402029 (10 pages).