[1]
ทีเจริญ ช. and ชูประวัติ เ. 2019. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8. An Online Journal of Education. 14, 2 (Dec. 2019), OJED1402050 (12 pages).