[1]
ป้อมประสิทธิ์ว., ชลาภิรมย์บ. and ติงศภัทิย์ส. 2019. ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. An Online Journal of Education. 14, 2 (Dec. 2019), OJED1402052 (11 pages).