[1]
เชิดชูศิลป์อ. and บางชวดด. 2019. แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap battle. An Online Journal of Education. 14, 2 (Jul. 2019), OJED1402002 (15 pages).