[1]
จิตวิลัยจ. and รัตนอุบลอ. 2019. ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน. An Online Journal of Education. 14, 2 (Aug. 2019), OJED1402023 (12 pages).