[1]
มุตะพัฒน์อ. and ศิริภิรมย์ว. 2017. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK. An Online Journal of Education. 11, 4 (Apr. 2017), 146 - 162.