[1]
ไกรดิษฐ์พ. and วิเศษศิริป. 2017. กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทำให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด: โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี THE ADMINISTRATIVE PROCESS FOR BREAKTHROUGH IMPROVEMENT SCHOOLS : SCHOOLS. An Online Journal of Education. 11, 4 (Apr. 2017), 211 - 226.