[1]
ประสิทธิ์พรพงศ์ช. and อุสาโหช. 2017. การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN VEERASILP SCHOOL KANCHANABURI PROVINCE. An Online Journal of Education. 11, 4 (Apr. 2017), 227 - 242.