[1]
มุมทองว. and ไตรวิจิตรคุณด. 2017. การศึกษาระดับความรักชาติของนักเรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ A STUDY OF STUDENTS’ PATRIOTISM AND STATE OF INSTRUCTION IN HISTORY SUBJECT. An Online Journal of Education. 11, 4 (Apr. 2017), 280 - 296.