[1]
ชุมพงศ์ช. and แกมเกตุว. 2017. การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี AN ANALYSIS OF A CAUSE AND EFFECT MODEL OF UNDERGRADUATE STUDENT-ADVISOR INTERACTION. An Online Journal of Education. 11, 4 (Apr. 2017), 297 - 312.