(1)
อิทธิพงศ์จ.; อุสาโหช. แนวทางการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษาในกรุงเทพมหานคร Guidelines for Management of the English Program in Private Kindergartens, Bangkok Metropolis. OJED 2018, 11, 637-652.