(1)
เสนีวงศ์ ณ อยุธยาผ.; วิเศษศิริป. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและชายขอบ Guidelines for School Management to Create the Global Citizenship of School under the Secondary Education Service Area in Urban and Border. OJED 2018, 11, 667-678.