(1)
ศรีเทพว.; วิเศษศิริป. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลขยายโอกาส: กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา The Problems, Obstacles and Problem-Solving Guidelines for Community Participative Administration in Education of Trang Expanding Opportunity Municipal Schools: A Case Study of Hoiyod Municipal School. OJED 2018, 11, 820-834.