(1)
พิทยะภัทร์ร.; สุเมตติกุลป. การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok. OJED 2018, 11, 847-861.