(1)
ผลพลก.; ชูประวัติเ. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดกระซ้าขาวตามมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน. OJED 2019, 14, OJED1402029 (10 pages).