(1)
ทีเจริญ ช.; ชูประวัติ เ. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8. OJED 2019, 14, OJED1402050 (12 pages).