(1)
ป้อมประสิทธิ์ว.; ชลาภิรมย์บ.; ติงศภัทิย์ส. ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. OJED 2019, 14, OJED1402052 (11 pages).