(1)
เชิดชูศิลป์อ.; บางชวดด. แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap Battle. OJED 2019, 14, OJED1402002 (15 pages).