(1)
จิตวิลัยจ.; รัตนอุบลอ. ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน. OJED 2019, 14, OJED1402023 (12 pages).