(1)
มุมทองว.; ไตรวิจิตรคุณด. การศึกษาระดับความรักชาติของนักเรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ A STUDY OF STUDENTS’ PATRIOTISM AND STATE OF INSTRUCTION IN HISTORY SUBJECT. OJED 2017, 11, 280 - 296.