ถิรมงคลจิตศ., & ลัญฉวรรธนะกรฉ. (2018). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 EFFECTS OF ORGANIZING LEARNING ACTIVITIES IN SCIENCE BASED ON GAMIFICATION CONCEPT TO ENHANCE LEARNING MOTIVATION OF GRADE 2 STUDENTS. An Online Journal of Education, 11(4), 450-464. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161190