ตาปราบภ., & คล้ายมงคลย. (2018). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระพีชคณิตของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา A STUDY OF CONDITION OF ALGEBRA INSTRUCTION OF ELEMENTARY MATH TEACHERS. An Online Journal of Education, 11(4), 501-516. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161208