ปุญญมาโนชญ์ภ., & สงครามเ. (2018). ผลของการใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยบนเว็บโดยใช้อินโฟกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการคิดต่างกัน EFFECTS OF AN INDUCTIVE METHOD ON WEB USING INFOGRAPHIC ON CONCEPTUAL THINKING ABILITY OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH DIFFERENT COGNITIVE STYLES. An Online Journal of Education, 11(4), 517-530. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161217